مجله دنياي فرش،شماره هجدهم-ارديبهشت ۸۵


روزنامه همشهري-چهاربهمن ۸۴

روزنامه شرق-يازدهم بهمن ۸۴

مجله نقش و فرش-شماره پنجم و ششم فروردين ۸۵-صفحه پانزدهم, شانزدهم و هفدهمروزنامه همشهري-سيزدهم ارديبهشت ۸۵

روزنامه ايران-چهاردهم ارديبهشت ۸۵

کتاب هفته-سيزدهم خرداد ۸۵

مجله دنياي فرش،شماره هجدهم-ارديبهشت ۸۵

بنياد پروفسور حسابي-خرداد ۸۵

فصلنامه نفت و توسعه - سال دوم ، شماره هفتم، بهار ۹۳

انتشار چاپ کتاب بهارستان در سایت موزه فرش ایران

انعکاس انتشار کتاب بهارستان در سايت ويستا نيوز