قالی‌های نفیس کرمان - فرش شمارۀ ۱ – جزئیات ۶

Carpets
تاریخ : ۱۲ مهر ۱۳۹۶
قالی‌های نفیس کرمان
فرش شمارۀ 1 – جزئیات 6
نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران
تألیف : غلامعلی ملول

کشتن بهرام گور اژدها را
به نخجیر شد شهریار دلیــر ** یکی اژدها دید چون نرّه شیر
به بالای او موی بُد بر سرش ** دو پستان بسان زنــان از برش
ابیات برگزیده از : همان ، داستان بهرام گور .


حرکت دختر خاقان چین به سوی کسری انوشیروان
بفرمود خاقــــــان پیروز بخت ** که بنهنــد بر کوهۀ پیـل ، تخت
برو بافتـــه شوشۀ سیـــــم و زر ** بشوشه درون چند گونه گهـــر
فـــرستاد فرزند را نــزد شــــاه **‌سپاهـــی همــی رفت با او براه
فرستادم اینک جهانبین خویش ** سوی شاه کسری بآئین خویش
بفـــرموده‌ام تا بُـوَد بنــــده وار ** چو شاید پس پرده شهـــــریار
ابیات برگزیده از : همان ، داستان کسری انوشیروان .