قالی‌های نفیس کرمان - فرش شمارۀ ۱ – جزئیات ۷

Carpets
تاریخ : ۱۴ مهر ۱۳۹۶
قالی‌های نفیس کرمان
فرش شمارۀ 1 – جزئیات 7
نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران
تألیف : غلامعلی ملول

داستان شاه و کنیزک
یک کنیزک دیــد شه بر شاهــــراه
شد غــــلام آن کنیـــــزک جــان شـــاه

چـــــون خرید او را و برخوردار شد
آن کنیــــــزک از قضـــا بیمـــــار شـــد

هرچـــــه کردند از عـــلاج و از دوا
 گشت رنـــج افـــــزون و حاجـــت ناروا

دید شخصی فاضـــلی پر مایـــــه‌ای
 آفتـــــــابــــی در میــــــان ســــــایه‌ای

قصۀ رنجـــور و رنجــــوری بخواند
بعد از آن در پیـــش رنجـــــورش نشاند

دید از زاریـــش ، کــو زار دل است
تن خـــوش است و او گرفتــار دل است

دست بر نبضــش نهاد و یَک به یَک
باز می‌پرسیــــــد از جـــــور فلـــــــک

زان کنیــــزک بر طریـــق داستـــان
 باز می‌پرسیــــــد حــــال دوستــــــــان

سوی قصه گفتـنش می‌داشت گوش
 سوی نبض و جَستنش ، می‌داشت هـوش

تا که نبض از نام کی گردد جِهـــان
 او بود مقصـــود و جــانش در جَهـــــان

ابیات برگزیده از : مولوی ، مثنوی معنوی ، تصحیح مهدی آذر یزدی خرمشاهی و نیکلسون
( نشر پژوهش ، چاپ دوم ، 1374 ) صص 12، 11، 10، 9 .