قالی‌های نفیس کرمان - فرش شمارۀ ۱ – جزئیات ۸

Carpets
تاریخ : ۱۶ مهر ۱۳۹۶
قالی‌های نفیس کرمان
فرش شمارۀ 1 – جزئیات 8
نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران
تألیف : غلامعلی ملول

زندگی میدان نبرد خیر و شرّ
سیمرغ نشانۀ خیر و نیکی ، بشارت دهندۀ نیک‌بختی و تضمین کنندۀ حیات و جاودانگی است . اژدها نشانۀ پلیدی ، تباه کنندۀ روح آدمی و نابود کنندۀ حیات است . در افسانه‌ها ، داستان‌های حماسی ، ادبیات عرفانی و کتاب‌های دینی پیشینیان ما بارها از سیمرغ ، اژدها و درخت زندگی نام برده‌اند .
سیمرغ مرغی است افسانه‌ای که آن را پادشاه پرندگان دانسته‌اند و در ادبیات عرفانی نماد خداوند است . در شاهنامه سیمرغ مرغی است عظیم‌الجثه ، دایۀ زال ، سمبل خرد ، حکمت و طبابت . به حکمت او شکم رودابه را می‌شکافند و رستم زاده می‌شود .
سیمرغ ، بالای درختی بزرگ و تناور به نام گئوکرن (Gaokerma ) آشیانه دارد و هرگاه از روی درخت به پرواز درمی‌آید ، تخمه‌های آن درخت به هر سو پراکنده گردد . درخت زندگی یا هوم سفید گیاه مقدسی است که در خود تخم تمام گیاهان و درختان را دارد .
اژدها حیوانی است هایل ، مهیب شکل و بزرگ هیکل . شیخ‌الرئیس گوید که کوچک آن پنج گز بُوَد و بزرگ آن سی گز . هرچه بیند فرو برد و بیاید بر درختی بپیچد تا استخوان حیوان { که فرو برده } شکسته شود .
اژدها نماد نفس عماره است .
نفس اژدهاست ، او کی مرده است ** از غم بی آلتی افسرده است