آرایه‌های فرش‌های شهری - اسلیمی

Carpets
تاریخ : ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
آرایه‌های فرش‌های شهری
اسلیمی
نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران
تألیف : غلامعلی ملول

اسلیمی
طرح اسلیمی ساده
آرایۀ اسلیمی ، شکل روبرو ، چند ویژگی دارد :
الف ) از چهار نقطۀ A,B,C,D به طور طبیعی قابل پیوند به آرایه‌های دیگر است .
ب ) در همۀ جهات قابلیت تکثیر و زایش دارد و تکرار آن طبیعی جلوه می‌کند .
ج ) از اندازۀ بسیار کوچک تا بسیار بزرگ در طرح فرش به کار می‌رود .
به علل مذکور اسلیمی می‌تواند طرّه ( اشکال نواری شکل ) ، ترنج ( اشکال
مدور ) و لچک ( اشکال مثلثی شکل ) را با زایش و تکرار پوشش دهد ؛ همچنین طرح اسلیمی ساده
آرایه‌ای است که با بندی کوتاه یا بلند قابل پیوند به اسلیمی دیگر و یا آرایه‌های
دیگر است . کاربرد ماهرانۀ آن در کنار آرایه‌های شاه عباسی ، شکل‌هایی بدیع و زیبا خلق می‌کند . می‌تواند در انتهای بند قرار گیرد و بند را متوقف کند و یا بند را به خود وارد و از یک تا سه نقطه از خود خارج کند ، حتی می‌تواند در محیط ترنج یا لچک قرار گرفته و نقطه شروع بند باشد . به دلیل ویژگی‌های فوق در اکثر هنرهای ایرانی کاربرد وسیع دارد . شکل‌های زیر طرح چند گونه اسلیمی و همچنین کاربردهای متنوع آن را در طرح فرش نشان می‌دهد .
طرحهای اسلیمی