روزنامه

آرایه‌های فرعی فرش‌های شهری - سبزی‌کار و بهارستان, سیمرغ و اژدها ...

۲ شهریور ۱۳۹۶ , آرایه‌های فرش‌های شهری , آرایه‌های فرعی , نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول : سبزی‌کار و بهارستان - سیمرغ و اژدها - آرایه جوشقان - بندی , شاخه گوزنی , مینا خانی خاتم شیراز


آرایه‌های فرعی فرش‌های شهری - انواع بته , ماهی و ماهی هراتی , جانوران

۳۱ مرداد ۱۳۹۶ آرایه‌های فرش‌های شهری آرایه‌های فرعی نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول انواع بته ماهی و ماهی هراتی جانوران


آرایه‌های فرعی فرش‌های شهری - گل و مرغ ، پرندگان و ماکیان

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ آرایه‌های فرش‌های شهری آرایه‌های فرعی نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول گل و مرغ ، پرندگان و ماکیان


آرایه‌های فرش‌های شهری - انواع گل و دسته گل و گلدان ( ۲ ) و انواع درخت

۲۷ مرداد ۱۳۹۶ آرایه‌های فرش‌های شهری آرایه‌های فرعی نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول انواع گل و دسته گل و گلدان (2 ) انواع درخت