روزنامه

آرایه‌های فرعی فرش‌های شهری - انواع گل و دسته گل و گلدان ( ۱ )

۲۵ مرداد ۱۳۹۶ آرایه‌های فرش‌های شهری آرایه‌های فرعی نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول انواع گل و دسته گل و گلدان ( ۱ )


آرایه‌های فرش‌های شهری - تصاویر چند نوع آرایه اسلیمی در فرش

۲۳ مرداد ۱۳۹۶ آرایه‌های فرش‌های شهری اسلیمی نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول تصاویر چند نوع آرایه اسلیمی در فرش


آرایه‌های فرش‌های شهری - اسلیمی

۲۱ مرداد ۱۳۹۶ آرایه‌های فرش‌های شهری اسلیمی نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول


آرایه‌های فرش‌های شهری - بند و تحلیلی بر طرح‌های شاه عباسی

۱۹ مرداد ۱۳۹۶ آرایه‌های فرش‌های شهری بند و تحلیلی بر طرح‌های شاه عباسی نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول