روزنامه

تصاویر قالی‌های زمان شاه عباس – ( ۱۵ )

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ تاریخ : نقل از کتاب بهارستان «دریچه‌ای به قالی ایران » تألیف غلامعلی ملول فرش شماره 15 : تاریخ بافت - اواسط تا اواخر قرن 16 میلادی ابعاد - 250 × 150 سانتیمتر محل نگهداری - موزۀ گوبلن پاریس .........


تصاویر قالی‌های صفویه – ( ۱۴ )

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ تاریخ : نقل از کتاب بهارستان «دریچه‌ای به قالی ایران » تألیف غلامعلی ملول فرش شماره 14 : تاریخ بافت - نیمۀ دوم قرن 16 میلادی ابعاد - 680 × 320 سانتیمتر محل نگهداری - موزۀ هنرهای کاربردی اتریش ، وین طرح – لچک ترنج شکارگاه بخش‌های زیادی از بدن اسب‌ها ، گل‌ها و سیمرغ‌ها ، فرشتگان و مانند آن‌ها در متن و حاشیۀ فرش زربفت است . این فرش ریز بافت‌ترین و یکی از شاهکارهای هنر قالی‌بافی دورۀ صفوی است . طرح حاشیۀ فرش شگفت‌آور است . طراح آن در نگارگری هم چیر.......


تصاویر قالی‌های صفویه – ( ۱۳ )

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ نقل از کتاب بهارستان «دریچه‌ای به قالی ایران » تألیف غلامعلی ملول فرش شماره 13 : تاریخ بافت - اواسط قرن 16 میلادی ابعاد - 427 × 186 سانتیمتر محل نگهداری - موزۀ هنر مترو پلیتن ، نیویورک طرح – لچک ترنج ، شاه عباسی حیواندار این فرش زربفت چون قبلاً متعلق به جرج بیکر ( George F. Baker ) بوده و به نام فرش ترنجی بیکر معروف شده است . بعد از قالی شکارگاه وین این قالی یکی از ریز بافت‌ترین فرش‌های دورۀ صفوی است . اشعار حاشیه ، پرندگان ، حیوانات و .............


تصاویر قالی‌های صفویه – ( ۱۲ )

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ نقل از کتاب بهارستان «دریچه‌ای به قالی ایران » تألیف غلامعلی ملول فرش شماره 12 : تاریخ بافت - ربع دوم قرن 16 میلادی ابعاد - 760 × 325 سانتیمتر محل نگهداری - موزۀ هنرهای کاربردی اتریش ، وین طرح – سراسری ، شاه عباسی حیواندار