روزنامه

هنر قالی بافی - طرح فرش - تصاویر طرح‌های مرکزی ( ۵ )

۲۴ تیر ۱۳۹۶ تصاویر طرح‌های مرکزی- ۵ نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول


هنر قالی بافی - طرح فرش - تصاویر طرح‌های مرکزی ( ۴ )

۲۳ تیر ۱۳۹۶ تصاویر طرح‌های مرکزی- ۴ نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول


هنر قالی بافی - طرح فرش - تصاویر طرح‌های مرکزی ( ۳ )

۲۱ تیر ۱۳۹۶ تصاویر طرح‌های مرکزی- ۳ نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول


هنر قالی بافی - طرح فرش - تصاویر طرح‌های مرکزی ( ۲ )

۱۹ تیر ۱۳۹۶ تصاویر طرح‌های مرکزی- ۲ نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول