روزنامه

آرایه‌های فرعی فرش‌های شهری - انواع گل و دسته گل و گلدان ( ۱ )

۱۷ مرداد ۱۳۹۶ آرایه‌های فرش‌های شهری آرایه‌های فرعی نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول انواع گل و دسته گل و گلدان ( ۱ )


آرایه‌های فرش‌های شهری - برگ‌ها

۱۵ مرداد ۱۳۹۶ آرایه‌های فرش‌های شهری برگ‌ها نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول


آرایه‌های فرش‌های شهری - غنچه های عباسی

۱۳ مرداد ۱۳۹۶ آرایه‌های فرش‌های شهری غنچه‌های عباسی نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول


آرایه‌های فرش‌های شهری - گل‌های گرد عباسی

۱۱ مرداد ۱۳۹۶ آرایه‌های فرش‌های شهری گل‌های گرد عباسی نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول