روزنامه

آرایه‌های فرش‌های شهری - گل‌های لاله عباسی

۹ مرداد ۱۳۹۶ آرایه‌های فرش‌های شهری گل‌های لاله عباسی نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول


هنر قالی بافی - طرح فرش -تصاویر طرح‌های تصویری

۸ مرداد ۱۳۹۶ هنر قالی بافی طرح فرش تصاویر طرح‌های تصویری نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول


هنر قالی بافی - طرح فرش -تصاویر طرح‌های یکطرفه ( ۱ )

۳ مرداد ۱۳۹۶ هنر قالی بافی طرح فرش تصاویر طرح‌های یکطرفه- 1 نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول


هنر قالی بافی - طرح فرش - تصاویر طرح‌های سراسری ( ۳ )

۱ مرداد ۱۳۹۶ هنر قالی بافی طرح فرش تصاویر طرح‌های سراسری- ۳ نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول