روزنامه

هنر قالی بافی - طرح فرش - تصاویر طرح‌های سراسری ( ۲ )

۳۰ تیر ۱۳۹۶ هنر قالی بافی طرح فرش تصاویر طرح‌های سراسری- ۲ نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول


هنر قالی بافی - طرح فرش - تصاویر طرح‌های سراسری ( ۱ )

۲۸ تیر ۱۳۹۶ هنر قالی بافی طرح فرش تصاویر طرح‌های سراسری- 1 نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول


معرفی مقاله « عرفان در محکمۀ عقل » در سایت کتاب سبز

۲۶ تیر ۱۳۹۶ مقالۀ « عرفان در محکمۀ عقل » تألیف مهندس غلامعلی ملول هجدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و شش در سایت کتاب سبز www.ketabesabz.com آپلود و معرفی شد . بدینوسیله از خدمات شایان توجه سایت کتاب سبز در راستای اشاعۀ فرهنگِ کتابخوانی سپاسگزاری می‌شود . سایت کتاب سبز مقالۀ مزبور را چنین معرفی می‌کند :


گزارش خدمات malool.com به فرهنگ و هنر ایران زمین در نسل فردا

تاریخ : ۲۵ تیر ۱۳۹۶ خدمات ارزندۀ سایت فرهنگی هنری www.malool.com به فرهنگ و هنر ایران زمین روزنامۀ محترم نسل فردا در شمارۀ 5445 مورخ شنبه 24 تیر 1396 خود ، گزارش مبسوطی دربارۀ فعالیت فرهنگیِ سایت malool.com منتشر نموده که بدینوسیله از روزنامۀ مزبور قدردانی و سپاسگزاری می‌شود . برای اطلاع عیناً متن گزارش شده در روزنامۀ مزبور در پی می‌آید :